Интеграцията на ромската общност и аспекти в образователната сегрегация на ромските деца. – Педагогика, 2009, XIX, 7-8, с. 102-118. Print ISBN 0861-3982. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308


Нунев, Йосиф (2009) Интеграцията на ромската общност и аспекти в образователната сегрегация на ромските деца. – Педагогика, 2009, XIX, 7-8, с. 102-118. Print ISBN 0861-3982. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308 София


 Разработката разглежда в ретроспекция проблемите, свързани с интеграцията на ромската общност като цяло и в частност в образователната система на нашата държава, придружени с множество данни. На анализ са подложени основните образователни проблеми на по-голямата част от ромската общност, чиито деца се обучават, възпитават и социализират в обособените на квартален принцип детски градини и училища, непрецизираният прием на ромски деца в помощни училища, продължаващата практика на сегрегиране на ромски деца и ученици в отделни групи и паралелки в мултиетнически детски градини и училища. Отправят се множество препоръки за подобряване на ситуацията.
  Статия
 равен достъп, сегрегация, компенсаторни механизми, образователна интеграция
 Издадено
  23645
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/