Георгиев, Лъчезар. Седем етюда по българско книгоиздаване : [Монография]. – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. [С предг. от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева]. ISBN 978–954–350 –31–4


Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Седем етюда по българско книгоиздаване : [Монография]. – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. [С предг. от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева]. ISBN 978–954–350 –31–4 В. Търново: Астарта, 2007 ISBN 978-954-350-31-4


 "Седем етюда по българско книгоиздаване ", с ISBN 978–954–350 –31–4, носи спецификата на монографично изследване с книговедски характер, което според автора на предговора към книгата е „своеобразно интелектуално пътешествие от старопечатната българска традиция към трансформираната и обогатена печатна технология в новата информационна среда.” Още в предговора се изтъква, че монографията затвърждава надеждите за съхраняване на духовния заряд на българската култура. “Седем етюда по българско книгоиздаване” е оригинален принос в разкриването на тенденциите и насоките на книгоиздателския процес у нас за продължителен период, белязан с драматизма на българската история и бурния разцвет на родната култура. Направеното изследване и откритите находки са жалони за ориентиране в пълноводния поток на националната книжнина и трасират бъдещото ѝ развитие в периода след 1944 г., когато към съдбоносните промени в социално-полити-ческата сфера се добавя диктатът на новите технологии. Анализите, изводите и оценките на автора са фокусирани върху важни проблеми на българското книгоиздаване, поднесени в исторически план, с наблюдения за българската книга и издателската дейност през Възраждането, в периода 1878 – 1944 г. и до национализацията на частните печатници през 1948 г. Оригиналното структуриране на изследването сочи както дълбоко познаване на значимите постижения на книгоиздателското дело, така и един точен и аналитичен поглед за ориентиране върху най-характерните белези на отделните книгоиздателски школи. Монографията е принос в съвременното българско книгознание и обогатява скромния съвременен документален фонд в тази област на научните изследвания.
  Монография
 мениджмънт,Книга,книгооиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автори, издатели, поредици, печатници..
 Издадено
  23644
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/