ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК.


Авгинова-Николова, Емилия (0) ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК.


 Работата е опит да се опишат представите за хляба у българите, руснаците и гърците, свързани с бита, народните вярвания, ритуалите и традициите. Изборът на разглежданите фразеологични единици е мотивиран от факта, че социалните и стилистичните конотации дават възможност за създаване на богата лингвокултурологична картина.
  Доклад
 фразеологична единица, хляб, български, руски, гръцки език
 Под печат
  23634
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/