„Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.)


Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268


 С началото на ХХ в. се поставя и началото на много международни организации на преподавателите по изобразително изкуство и провеждането на редица научни конференции и конгреси, в които участват изтъкнати педагози, психолози, социолози, философи, художници и изкуствоведи. Това е времето, когато се основава и започва да функционира международният съюз на учителите по рисуване, който по традиция провежда на всеки четири години международни конгреси, посветени на естетическото образование и мястото на предмета рисуване в училище. Списание „Ново училище“, издавано в периода 1910-1914 година отразява най-прогресивните възгледи за времето, свързани с представата за бъдещото идеално училище и естетическото възпитание. Прочитът на броевете от 1910 г. е любопитен в светлината на дистанцията на повече от век. Ето защо актуалността и възможните препратки към съвременното училище и мястото на предмета изобразително изкуство провокират логични изводи и размисли за процесите и посоките на художественото образование днес.
  Статия
 училище, изобразително изкуство, художествено обучение, рисуване


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  23625
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/