Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6


Братанова, Боряна (2003) Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6


 Статията разглежда теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) и нейното приложение в медийния дискурс при представяне на женски образи в британската преса и в българската преса. Прави се съпоставка на подходите, използвани в пресата в двета страни. Извеждат се някои основни когнитивни схеми, използвани при изграждане на женските образи в пресата.
  Статия
 иделизиран когнитивен модел (ИКМ), когнитивни схеми, женски образи


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23621
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/