Функционален подход при изследване на производните каузативни структури в английския език. – В: Ст. Гергиев et al. (ред.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 471-479. ISBN 954–524–485–2


Братанова, Боряна (2005) Функционален подход при изследване на производните каузативни структури в английския език. – В: Ст. Гергиев et al. (ред.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 471-479. ISBN 954–524–485–2


 Статията разглежда категорията каузативност и по-специално производните каузативни структури в английския език. Представят се основни модели за образуване на производни каузативни структури. Изследва се употребата на производни каузативни структури в езиковата комуникация.
  Статия
 каузативност, производни каузативни структури, езикова комуникация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23620
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/