Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL]


Братанова, Боряна (2007) Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL]


 Студията разглежда категорията каузативност от гледна точка на когнитивната лингвистика. Акцентът е поставен върху изследване на каузативното събитие и типовете каузативност. Специално място се отделя на типологията на структурите за изразяване на каузативност в езика.
  Студия
 каузативност, типове каузативност, каузативни структури


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23619
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/