Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5


Братанова, Боряна (2007) Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5


 Студията разглежда категорията каузативност и по-специално производната каузативност в българския език и в английския език. Представя се типологията на структурите за изразяване на каузативност в езика. Очертават се структурните модели на производната каузативност в българския език и в английския език.
  Студия
 каузативност, производна каузативност, каузативни структури


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23617
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/