Параметри на категориите транзитивност и каузативност в глаголната система. В: Ст. Буров et al. (ред.) Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370–377. ISBN 978–954–524–693–7


Братанова, Боряна (2009) Параметри на категориите транзитивност и каузативност в глаголната система. В: Ст. Буров et al. (ред.) Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370–377. ISBN 978–954–524–693–7


 Статията разглежда категориите транзитивност и каузативност в опит да очертае техните допирни точки и различията между тях. Изследователският фокус е насочен към търсене на структурните проекции на разглежданите категории. Привеждат се примери за транзитивни и каузативни глаголи, които влизат в състава на каузативни структури.
  Статия
 транзитивност, каузативност, каузативни структури


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23615
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/