Префигирани глаголи с каузативно значение в българския език. – В: К. Цанков et al. (ред.) Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 113–121. ISBN 978–954–524–724–8


Братанова, Боряна (2010) Префигирани глаголи с каузативно значение в българския език. – В: К. Цанков et al. (ред.) Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 113–121. ISBN 978–954–524–724–8


 Статията разглежда префигирането като способ за образуване на каузативни глаголи в българския език. Представени са основните каузативни значения на българските глаголни префикси. Привеждат се примери за префигирани глаголи с каузативно значение в българския език.
  Статия
 каузативност, префигирани глаголи, каузативни значения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23614
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/