Методология за съпоставителен анализ чрез интегриран когнитивно-функционален подход. Сб. от международна научна конференция "Език, култура, идентичност, посветена на 20-годишнината от основаването на катедрата по английска фолология в ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври 2009. Ред. Р. Тодорова et al. Шумен: Фабер, 2010, т. 1., с. 83–90. ISBN 978–954–400–281–7


Братанова, Боряна (2010) Методология за съпоставителен анализ чрез интегриран когнитивно-функционален подход. Сб. от международна научна конференция "Език, култура, идентичност, посветена на 20-годишнината от основаването на катедрата по английска фолология в ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври 2009. Ред. Р. Тодорова et al. Шумен: Фабер, 2010, т. 1., с. 83–90. ISBN 978–954–400–281–7


 Статията представя методология за съпоставителен анализ, която се основава на интегрирането на два водещи подхода за изследване на езика – когнитивен и функционален. Такъв подход дава възможност за проследяване цялостното структуриране на езиковия израз. Представеният подход се прилага при анализа на конкретни езикови структури.
  Статия
 методология, съпоставителен анализ, когнитивно-функционален подход


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23613
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/