Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15 / 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]


Братанова, Боряна (2004) Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15 / 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]


 Статията разглежда теорията за идеализираните когнитивни модели (ИКМ) и нейното приложение при представяне на женски образи в българската преса. Прави се разграничение между понятието идеализиран когнитивен модел и сходните понятия прототип и стереотип. Съпоставят се идеализираните когнитивни модели на жени в публикации в българската преса от различни периоди.
  Статия
 иделизиран когнитивен модел (ИКМ), женски образи, българска преса


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23609
 Боряна Братанова

1. WOMEN EAST-WEST: CURRENT BIBLIOGRAPHY. Association for Women in Slavic Studies No. 3 (July - September) 2014. Compiled & edited by June Pachuta Farris, citation pp.8–9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/