On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4


Братанова, Боряна (2004) On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4


 Статията разглежда структури с полифункционалния английски глагол get. Изследват се прости и сложни предикатни структури, в чийто състав взлиза глаголът get. Специално място се отделя на широкия спектър от значения на глагола get в зависимост от неговата функция.
  Статия
 каузативност, структури с глагола get, значения на глагола get


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23608
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/