Spatio-Temporal Parameters of Change Predicates in English. Paper presented at International Conference Spaces, Gaps, Borders, Sofia, October 2003. Ed. by M. Georgieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2005, Vol. II, pp. 9–14. ISBN 954–07–2251–9


Братанова, Боряна (2005) Spatio-Temporal Parameters of Change Predicates in English. Paper presented at International Conference Spaces, Gaps, Borders, Sofia, October 2003. Ed. by M. Georgieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2005, Vol. II, pp. 9–14. ISBN 954–07–2251–9


 Статията разглежда група предикати в английския език, които обозначават промяна на субекта или обекта в резултат от глаголното действие. Анализът се фокусира върху изследване на глаголи с наставката -en и техните перифрастични съответствия. Извеждат се основните критерии за класификация на разглежданите езикови единици в английския език.
  Статия
 предикати за промяна, структурни модели, пространствено-времеви параметри
 Издадено
  23606
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/