En- Causative Verbs in English. – In: Р. Събева et al. (ред.). Език и стратегии в обучението. Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 301–308. ISBN 954–524–475–5


Братанова, Боряна (2005) En- Causative Verbs in English. – In: Р. Събева et al. (ред.). Език и стратегии в обучението. Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 301–308. ISBN 954–524–475–5


 Статията разглежда каузативни глаголи с представката en- в английския език. Акцентът пада върху изследване на каузативните значения, характерни за разглеждания тип глаголи в зависимост от техния корен. Посочват се основни словообразувателни модели при разглеждания тип глаголи.
  Статия
 каузативни глаголи, представка en-, каузативни значения
 Издадено
  23605
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/