Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България


Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-243-4


 Монографията откроява забележителните заслуги на Димитър Кацаров и очертава неговия принос като един от първостроителите на педагогическата наука в България
  Книга
 Димитър Кацаров, експериментална педагогика и психология


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 
  2359
 Венка Кутева-Цветкова

3. Няголова М. Д. Димитр Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины ХХ века // Методология и история психологии, 2013, № 2.

4. Няголова М., Карапенчев Ж. (2014) Психология на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, 2013, брой 2, с. 60 – 81. ISSN 1310-358X

5. Терзийска, М. Димитър Кацаров и движението за ново възпитание. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2013, с. 9.

2. Няголова М. Д. Българо-руски научни връзки в областта на психологията, след Освобождението на България от турско иго, Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Коллективная монография, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Издательский центр Филиала КубГУ, Славянск-на-Кубани, 2012, с. 57

1. Няголова М. Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването, колективна монография «Психология», «Диоген», съставител З. Ангелов, 2003, - Велико Търново : Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», (с. 100-121),с. 120. Библиотека Диоген, ISSN 1314-2763

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/