Направления на психологическата дейност в Българската армия - състояния и перспективи. В: Сборник научни трудове " Морси научен форум" 1998, Варна, с.236-241, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884


Бораджиева, Елена (1998) Направления на психологическата дейност в Българската армия - състояния и перспективи. В: Сборник научни трудове " Морси научен форум" 1998, Варна, с.236-241, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна


 В доклада се описват психологичните дейности в армията и необходимостта от тяхното разширяване, с оглед съвременните условия на военната служба.
  Доклад
 психологичен подбор, психологично консултиране, развитие на личността, психологична подкрепа и помощ


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23588
 Елена Бораджиева

1. Атанасова, Н., Цветков, Д., Прогностичната сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ „Васил Левски“, В: Сборник научни трудове "Военно-научен форум 2006", под общата редакция на Георги Камарашев, т.3, на с.238, Велико Търново, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372

2. Стоянов, В., Петкова, И. Оптимизация на психологическия подбор на кандидат-курсантите за обучение по специалности за нуждите на ВМС. В: Сборник научни трудове "Военно-научен форум 2006" под общата редакция на Георги Камарашев, т.3, с.181, Велико Търново, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/