Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика


Кутева-Цветкова, Венка (2000) Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика В. Търново, И "Фабер" ISBN 954-9541-82-7


 В изследването са представени историческите корени, същността и особеностите на консултирането
  Книга
 Консултиране, консултативен процес, видове консултиране, етапи и специфика на консултирането
 
  2358
 Венка Кутева-Цветкова

1. Петкова, И. Социална педагогика - Габрово : Издателство ЕКС-ПРЕС, 2012, с. 116, с. 110, с. 111, с. 112, с. 113, с. 114, с. 115.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/