Насоки за организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание. - Реторика и комуникации (eлектронно научно списание). бр. 26, януари 2017 г. Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908


Нунев, Йосиф (2017) Насоки за организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание. - Реторика и комуникации (eлектронно научно списание). бр. 26, януари 2017 г. Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908 София


 Разработката представя специфична форма на "лятно училище", като специално организирана форма на допълнително обучение с цел наваксване на натрупани дефицити през учебната година. Целевата група на лятното училище са ученици от семейства в неравностойно социално положение, които се нуждаят от специално и допълнително обгрижване. Подборът на учениците става на базата на специално подбрани критерии и по определен ред онт стъпки. Описани са специфичните характеристики на лятното училище, сравнено е със стандартното училище. Наваксването на дефицити и насочено предимно към българския език и литерятурата и математиката, но не са пренебрегнати и други основни предмети, за които са установени трудности при усвояване на учебния материал. Предложено е примерно разпределение на учебните часове по предмети, подробни програми по теми и учебни часове. Не е пренебрегнато и свободното време на учениците. То е запълнено с организирани форми на развлечения, които правят лятното училище по-притегателно и предпочитано. Предложените методи на работа съвсем улесняват труда на учителите, които се ангажират с тази форма. Отделена е специална глава за работа с родителите при провеждане на лятното училище, защото без тяхното съгласие и активно включване в неговата работа тази форма на организирано наваксване на пропуските няма да може да се реализира.
  Студия
 дефицит, наваксване, методи, родители
 Издадено
  23577
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/