Екоморални аспекти на ромската битова култура. Сб. от Десета национална конференция по етика (с международно участие) „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България”, София 20-21.11.2014 г. Ред. Е. Маринова, София: Авагард принт, 2015, с. 115-124. ISBN 978-619-7136-15-9, COBISS.BG-ID - 1277006564


Нунев, Йосиф (2015) Екоморални аспекти на ромската битова култура. Сб. от Десета национална конференция по етика (с международно участие) „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България”, София 20-21.11.2014 г. Ред. Е. Маринова, София: Авагард принт, 2015, с. 115-124. ISBN 978-619-7136-15-9, COBISS.BG-ID - 1277006564 София


 Под екоморални аспекти на ромската битова култура се разбират онези аспекти, които отдавна са влезли в бита на ромите, урегулирайки взаимоотношенията между различните представители на общността от една страна и взаимоотношенията между роми и нероми, от друга страна, даващи усещането за физическа и морална чистота. Внимането в разработката е концентрирано към най-консервативните представители на ромската патриархална общност у нас, носители и пазители на ромските традиции, без значение от самоопределение към определена ромска група.
  Статия
 екоморални аспекти, роми, битова култура, махриме, мешере, неформален лидер
 Издадено
  23576
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/