Принудителният вътрешноградски номадизъм при ромите и последиците от него. - Във: Възходът на национализмите. Ромска интеграция, София: Авангард Прима, 2014, с. 240-248, ISBN 978-619-322-0.


Нунев, Йосиф (2014) Принудителният вътрешноградски номадизъм при ромите и последиците от него. - Във: Възходът на национализмите. Ромска интеграция, София: Авангард Прима, 2014, с. 240-248, ISBN 978-619-322-0. София


 Разработката е своеобразен опит да се надникне в едно сравнително непознато явление в живота на поколения роми из цялата страна в годините назад, което дало своето отражение върху народопсихологията на това население. В нея се анализира явлението "вътрешноградски номадизъм" изобщо започнал още в първите години след Освобождението и продължаващ под една или друга форма и до наши дни, засягайки единствено и само ромското население. Теоретическите постановки се обвързват с преживените практики в тази насока с ромското население на Ракитово, Берковица, София и др. населени места. Анализират се последиците върху ромите, жертви на това явление по отношение на създаване на култура на несигурност, сегрегация и самосегрегация и маргинализация и аномия.
  Статия
 вътрешноградски номадизъм, сегрегация, култура на несигурност, маргинализация и аномия
 Издадено
  23575
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/