Проект за образователна модернизация на ромската общност. – Професионално образование, 2013, XV(5), с. 417-426, Print ISSN 1314-555Х, COBISS.BG-ID 1240229092


Нунев, Йосиф (2013) Проект за образователна модернизация на ромската общност. – Професионално образование, 2013, XV(5), с. 417-426, Print ISSN 1314-555Х, COBISS.BG-ID 1240229092 София


 Предложеният проект предвижда: идентифициране на най-съществените проблемни направления на ромската образователна интеграция; определяне на приоритетните области на ромската образователна перспектива; набелязване на приоритетни мерки и индикативни дейности за осигуряване на тази перспектива. Основен адресат на описаните приоритетни мерки и индикативни дейности е тази част от ромската общност, която е обособена в отделни крайградски квартали или села с преобладаващо ромско население, притежаващо маргинални характеристики.
  Статия
 ромски ученици, модернизация, сегрегация, интеграция, приоритетни мерки
 Издадено
  23574
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/