Педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2000) Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-238-8


 Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от теоретичните и практическите проблеми на педагогиката.
  Книга
 образование, възпитание, обучение
 
  2356
 Венка Кутева-Цветкова

3. Белчева, В. Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение // сп. Чуждоезиково обучение. - София : Азбуки, бр. 2, 2015, с. 179.

4. Белчева, В. Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение. сп. Чуждоезиково обучение, бр. 2, 2015, София, "Азбуки", с. 179.

2. Колев, Н. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” на тема: "Технологичен модел на взаимодействието образователна институция - реален бизнес", Велико Търново, 2014, с. 10 – 11.

1. Петкова, И. Социална педагогика. - Габрово : Издателство ЕКС-ПРЕС, 2012, с. 59, с. 60, с. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/