Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес : Монография. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил. ISBN 978-954-524-670-8


Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес : Монография. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил. ISBN 978-954-524-670-8 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008 ISBN 978-954-524-670-8


 "Книга и книгоиздателски процес" е монография за книгата и книгоиздателския процес. В първия раздел “Книга, книгоиздаване, печат” се разглеждат издателско-полиграфически стратегии и иновации у нас; представят се нови специфифични оформителски средства в печатните медии; разглеждат се въпроси на съвременния мениджмънт на издателството, традиции и иновации в полиграфическата изработка на книгата и видовете издания, както и някои нови тенденции в повърхнения печат, флексографията, сериграфията и ситовия печат, свързани с издателския процес. Вторият раздел „Книгоиздаване и печатни комуникации – ретроспекции и съвременни тенденции” разглежда в историко-книговедски хронологичен план развитието на българското книгоиздаване и на родната книжнина. Последните две глави са посветени на дейността на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, които авторът проследява с подкрепата на нови и непубликувани документални източници. В изследването се анализира опита на печатни медии и издателства извън столицата, проследяват техните приноси за развитието на родната книжовност. Книгата е с резюме на английски език. Рец.: Излезе от печат „Книга и книгоиздателски процес“. // Издател, 2008, № 3–4, с. 55.
  Монография
 мениджмънт, книгоиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автор, издателски процеси.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  23557
 Лъчезар Георгиев

2. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес. – В. Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.

1. Рецензия: Излезе от печат „Книга и книгоиздателски процес“. // Издател, 2008, № 3–4, с. 55. ISSN 1310-4624

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/