Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – минало, настояще, бъдеще. – Стратегии на образователната и научната политика”, 2010, 18(4), с. 338-347, Print 1310-0270.


Нунев, Йосиф (2010) Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – минало, настояще, бъдеще. – Стратегии на образователната и научната политика”, 2010, 18(4), с. 338-347, Print 1310-0270. София


 Представя се историята, съвременният статус, работата и перспективите на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като резултат от политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхната интеграция. Посочва се необходимостта от обединяване на усилията на училището, университетите, неправителствените организации за подобряване качеството на предлаганото у нас интеркултурно образование.
  Статия
 етнически малцинства, интеркултурно образование, образователна интеграция
 Издадено
  23556
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/