Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди.


Милев, Димо (1999) Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди. Втора научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 3, В. Търново


 Формирането на нови корпоративни информационно-комуникационни среди наложи обективно потребността от осмисляне и иновация на системния подход. Акцентува се върху тенденцията на засилена симбиоза между методологичните достойнства на системния подход и качествено новите технологии на средата. Извеждат се цели и задачи пред иновацията на системния подход.
  Доклад
 системен подход , информационно-комуникационни среди


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2355
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/