Ромският етнокултурен дискурс в организацията и управлението на интеркултурното образование. Сб. от научно-практическа конференция "Технологични аспекти на интеркултурното образование". Благоевград, 18-20 юни 2009 г. Ред. К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, М. Колева, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2009, с. 7-27 (нестандартни: 57/93), ISBN 978-954-680-654-3


Нунев, Йосиф (2009) Ромският етнокултурен дискурс в организацията и управлението на интеркултурното образование. Сб. от научно-практическа конференция "Технологични аспекти на интеркултурното образование". Благоевград, 18-20 юни 2009 г. Ред. К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, М. Колева, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2009, с. 7-27 (нестандартни: 57/93), ISBN 978-954-680-654-3 Благоевград


 Предложената разработка има за цел да разкрие някои неясноти около ромската история и култура, които неромите най-често възприемат и интерпретират през призмата на собствената си култура и не се допуска възможност да се оценяват нещата по друг начин. Необходимостта от специална предварителна подготовка на учителя/ръководителя за опознаване на бита, традициите, обичаите, езика, историята и културата на всеки етнос, с чиито представители предстои да се работи съвместно в учебно-възпитателния процес е най-съществената част от процеса на цялостната организация и управление на хетерогенни група и/или клас, детска градина и/или училище. Погледът "отвътре" за опознаване на ромската етнокултурна общност дава възможност на работещите с представители на тази общност за корекция на собственото светоусещане и допринася за по-добрата организация на работата им за диалог между носителите на културните различия.
  Студия
 етнокултурен дискурс, варни, гаджо, класификация, етнокултурни характеристики
 Издадено
  23548
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/