Проблеми и перспективи в образователната интеграция на ромските деца. Сб. от научна конференция „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница,15-16 октомври 2008 г. Ред. К. Костов, Р. Мадгерова, А. Манова, Й. Нунев, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. с. 9-26, ISBN 978-954-680-584-3


Нунев, Йосиф (2008) Проблеми и перспективи в образователната интеграция на ромските деца. Сб. от научна конференция „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница,15-16 октомври 2008 г. Ред. К. Костов, Р. Мадгерова, А. Манова, Й. Нунев, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. с. 9-26, ISBN 978-954-680-584-3 Благоевград


 В доклада са третирани проблемите на образователната интеграция на ромските деца, свързани с някои обективни и субективни пречки за провеждане на успешен учебно-възпитателен процес с повечето деца и ученици от сегрегираните детски градини и училища в обособените ромски квартали. Изведени са множество препоръки за преодоляване на трудностите.
  Статия
 актуална ситуация, десегрегация, непрецизиран прием, отпадане
 Издадено
  23547
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/