Нормативни аспекти на образователната интеграция на децата и учениците на българските граждани с етнокултурни различия в контекста на интеркултурното образование и възпитание. Сб. от Дискусионен форум по проблемите на интеркултурното образование „Многообразие без граници”, Варна, 16-17 май 2008 г. Ред. П. Макариев, Я. Тоцева, И. Иванов, К. Йочева. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 9-26, ISBN 978-954-775-896-4.


Нунев, Йосиф (2008) Нормативни аспекти на образователната интеграция на децата и учениците на българските граждани с етнокултурни различия в контекста на интеркултурното образование и възпитание. Сб. от Дискусионен форум по проблемите на интеркултурното образование „Многообразие без граници”, Варна, 16-17 май 2008 г. Ред. П. Макариев, Я. Тоцева, И. Иванов, К. Йочева. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 9-26, ISBN 978-954-775-896-4. Велико Търново


 Българските учители, които изпълняват учебно-възпитателната си мисия в групи и класове с деца и ученици, носители на различни култури, имат сериозен дефицит от базови познания както за тези култури, така и за основните нормативни документи, регламентиращи различията. В това отношение най-ощетени се оказват както ръководителите на детски градини и различни по степен училища, така и детските и началните учители, които първи се срещат с тези различия и често изпитват на собствения си гръб дефицита от такива знания, неполучени в университетския си курс на обучение. Това е и причината в разработка да се отдели място на някои доказани дефицити като: познания върху модела за еднонация на българската държава; етническото, религиозното и езиковото разнообразие на гражданите, принадлежащи към българската гражданска нация. В заключение, на базата на предложения анализ извежда твърдението, че в нашата страна се наложи успешен модел на балансиране и хармонизиране между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на тяхната етническа, религиозна и езикова идентичност.
  Статия
 единна държава, единство на нацията, успешен модел, хармонично съжителство
 Издадено
  23546
 Йосиф Нунев

5. Здравкова, Б. Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 119. ISBN 978-619-208-005-1

4. Гергова, Л. Етнически стереотипи във всекидневната култура. София: Парадигма, 2012, с.190, ISBN 978-954-326-171-0

3. Пашова, А. Циганите мюсюлмани – неудобното за комунистическия режим в България малцинство. - Либерален преглед, 30 март 2011 г. http://wp1109248.server-he.de/librev250/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/1186-2011-03-30-18-23-32

2. Дерменджиева, С. Специфика на социално-познавателното взаимодействие с деца-бежанци. Сб. от научно-практическа конференция "Технологични аспекти на интеркултурното образование”. Благоевград, 18-20 юни 2009 г. Ред. К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 194, ISBN 978-954-680-654-3

1. Кожухарова, П. Изоставащите ученици. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2008 г., с. 72, ISBN: 978-954-577-516-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/