Формиране на образователна политика по интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство. - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 210-229, Print ISSN 0324-1572


Нунев, Йосиф (2008) Формиране на образователна политика по интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство. - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 210-229, Print ISSN 0324-1572 София


 Разработката има за цел да "осветли" ситуацията и тенденциите с най-проблемната част в сестемата на народната просвета - образованието на ромските деца от обособените квартали из цялата страна, изразяваща се в: политика по десегрегация на тяхното образование и проблеми при изпълнението ѝ по места; проблемите с непрецизирания прием в помощните училища и идеи за преодоляването им; идентифициране и анализ на някои етнокултурни причини за отпадане от училище и възможните мерки за преодоляването им; опазване и развитие на етнокултурната идентичност на децата от тази общност в контекста на изучаваните в училище СИП по майчин ромски език и СИП по ромски фолклор. Направените изводи и препоръки целят подобряване на работата с този контингент български деца.
  Статия
 интеграция, роми, вторична сегрегация, специални училища, етнокултурен идентитет, етнокултурни причини.
 Издадено
  23544
 Йосиф Нунев

2. Папазова, Е. Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. София: Емайви Консулт, 2013, с. 194, ISBN 978-954-2987-03-1

1. Кирилов, С. Ромите – жертви на дискриминация или сами виновни за своето положение? - Медии и обществени комуникации. 2011, с. 11, Online ISSN 1313-9908; http://media-journal.info/?p=item&aid=170

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/