Сегрегацията в образованието и социализацията на децата в обособените ромски квартали. – Педагогика, 2008, 5, с. 80-93. ISSN 0861-3982 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308


Нунев, Йосиф (2008) Сегрегацията в образованието и социализацията на децата в обособените ромски квартали. – Педагогика, 2008, 5, с. 80-93. ISSN 0861-3982 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308 София


 В статията отново се третира сложната ситуация с образованието на ромските деца, дължаща се най-вече на унаследената от близкото минало сегрегация както на ромите в обособени квартали, така и на ромските деца и ученици в специално построените детски градини и училища в тези квартали. Анализират се основните десегрегационни послания на два важни държавни документа - Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество от април 1999 г. и на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 2004 г. В разработката се прави обстоен анализ на някои основни социализиращи фактора като ромското семейство, ромската махала, улицата, религиозната общност, занаятчийската общност. Особено място се отделя на детската градина и училището като основни фактори на вторичната социализация на подрастващите роми и дефицитът от социализиращи фактори, които те трябва да преодолеят. В заключение се предлагат изводи и препоръки за преодоляване на натрупаните проблеми.
  Статия
 сегрегация, социализация, културна идентичност
 Издадено
  23543
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/