Предразсъдъци и стереотипни представи за ромската общност в процеса на интеграция на децата и учениците от моноетнична в мултикултурна образователна среда. - Педагогика, XVIII, 2 (2008), с. 53-63, Print ISSN 0861-3982


Нунев, Йосиф (2008) Предразсъдъци и стереотипни представи за ромската общност в процеса на интеграция на децата и учениците от моноетнична в мултикултурна образователна среда. - Педагогика, XVIII, 2 (2008), с. 53-63, Print ISSN 0861-3982 София


 Причина за написването на тази статия са зачестилите публикации и предавания, в които българските роми се представят с твърде остарели предразсъдъци и стереотипи, трупани в публичното пространство десетилетия наред. Изведени са и са подложени на анализ редица стереотипи, представени в научно изследване със заглавие "Ромите в България", финансирано от фондация "Фридрих Еберт" и публикувано във в-к "Аз-Буки", бр. 12 от 2007 г.
  Статия
 стереотипи, предразсъдъци, сегрегация, жилищна изолация, образователна интеграция
 Издадено
  23542
 Йосиф Нунев

5. Стойков, А. Проблеми на междукултурното общуване в предучилищното възпитание. В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. Доклади от Трета национална научно-практическа конференция (1–2 юли 2015 г.) и Четвърта национална научно-практическа конференция (4–5 юли 2016 г.). В. Търново. Съставители: Теодора Крумова, Йонка Данова, Нели Николова. В. Търново: Астарта, с. 27, ISBN 978-954-350-271-4

3. Тоцева, Я. Управление на комуникациите в образованието. В. Търново: Фабер, 2015, с. 191, ISBN 978-619-00-0315-1

4. Тоцева, Я. Управление на комуникациите в образованието. В. Търново: Фабер, 2015, с.184, ISBN 978-619-00-0315-1

2. Тоцева, Я. Философията на интеркултурализма и свободата да бъдеш себе си. - Педагогика, 2010, ХХ (6), с. 14, Print ISSN 0861–3982

1. Тоцева, Я. Началният учител – мениджър на междукултурните отношения в класната стая. - В: 120 години университетска педагогика. Традиции и нови реалности. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2008, с. 437, ISBN 978-954-07-2776-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/