Духовни ценности в Ромския фолклор. - Български език и литература, 2007, L(5), с. 24-30, Print ISSN 0323–9519, COBISS.BG-ID: 1120425188


Нунев, Йосиф (2007) Духовни ценности в Ромския фолклор. - Български език и литература, 2007, L(5), с. 24-30, Print ISSN 0323–9519, COBISS.BG-ID: 1120425188 София


 Ромският фолклор третира и непринудено разкрива най-съществените аспекти от ценностите на ромите. Автентични или авторизирани, посланията на ромските разказвачи идват до нас от древни времена, за да утвърдят непреходните стойности за съвременниците и да иронизират или отрекат недостойното, незначителното, дребнавото, нечовешкото. Разработката подлага на анализ някои традиционни ромски ценности, които прозират в редица фолклорни източници, като: идеята за свободата и свободолюбието; закрепването към рода и семейството; децата като продължители на рода и неговите традиции; умението за веселие; задоволяването с най-необходимото; липсата на амбиции да се властва над другите и да се определя тяхната съдба; добронамереност към културата на мнозинството. Предлагат се препоръки за въвеждане на избираеми часове по ромски фолклор с цел както по-добро опознаване на ромите и повишаване чувствителността към техните съвременни проблеми, така и за повишаване самочувствието на ромските деца и ученици и мотивацията им за ходене в образователните институции.
  Статия
 ромски фолклор, ромски ценности, ромски нрави и житейски проблеми
 Издадено
  23541
 Йосиф Нунев

3. Иванов, Х. Религията, културните традиции, ценностната система и образованието на ромите и влиянието им върху обществения ред на територията, обслужвана от ОД на МВР – Плевен. - В: Годишник ХХIХ. София: Академия на МВР, 2016, с. 43, ISSN 1312 – 6415.

4. Иванов, Х. Религията, културните традиции, ценностната система и образованието на ромите и влиянието им върху обществения ред на територията, обслужвана от ОД на МВР – Плевен. - В: Годишник ХХIХ. София: Академия на МВР, 2016, с. 43, ISSN 1312 – 6415.

1. Ганчев, Г. Към проблема за интегрирането на ромите в българското общество. - В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 260. ISBN: 978-954-680-654-3, COBISS.BG-ID:1232992484

2. Ганчев, Г. Към проблема за интегрирането на ромите в българското общество. - В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 262. ISBN: 978-954-680-654-3, COBISS.BG-ID:1232992484

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/