Access of Ethnic Minorities in Bulgaria to University Edication and Science. - In: Science policy and human resources development in South-Eastern Europe in the context of European integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. ASO – Ljubljana/Sofia, 2006, p. 253 – 257, ISBN 3-85224-132-4


Нунев, Йосиф (2006) Access of Ethnic Minorities in Bulgaria to University Edication and Science. - In: Science policy and human resources development in South-Eastern Europe in the context of European integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. ASO – Ljubljana/Sofia, 2006, p. 253 – 257, ISBN 3-85224-132-4 Австрия


 Статията третира част от проблемите, свързани с процеса на достъп на представителите на етническите малцинства до университетското обучение и науката. Официално около 16% от българското население принадлежи към небългарските етноси. Предлага се анализ на актуалната ситуация на достъпа до университетското образование и науката в годините на прехода до 2007 г. Анализират се в тази насока някои по-важни послания от Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество от април 1999 г., приета с решение на Министерския съвет. Обърнато е сериозно внимание на някои важни промени, свързани с изучаването на културна идентичност на етническите малцинства в системата на висшето образование. Вниманието е фокусирано и върху новите учебни програми на някои педагогически факултети у нас, които подготвят учители, заради включване изучаването на историята и културата на различни етнически групи, особеностите на практикуваните от тях религии и на техните майчини езици. Като основен проблем, въпреки посочения напредък, е наблегнато в липсата на учители, които са добре запознати с историята и културата на етническите малцинства в България, остава сериозен проблем.
  Статия
 малцинства, универснитети, дискриманиця, програми за интеграция, актуални промени
 Издадено
  23540
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/