Влияние на процеса на оптимизация на образователната система от селски райони на област Монтана върху ученици от ромски произход. - Педагогика, 21(2), с. 34-74, Print ISSN 0861-3982


Нунев, Йосиф (2011) Влияние на процеса на оптимизация на образователната система от селски райони на област Монтана върху ученици от ромски произход. - Педагогика, 21(2), с. 34-74, Print ISSN 0861-3982 София


 Основната цел на изследването е да осветли ситуацията със средищното образование на ромските деца и ученици от област Монтана и да даде възможност за определяне на някои основни тенденции, трасиращи неговото бъдещо развитие. В основата на разработката стои теренно изследване, което е проведено през март и април 2010 г. А нейна основна задача е да даде отговор на въпроса доколко учениците от ромски произход, които са основният контингент от ученици в селските райони на Северозападна България, насочени към средищните училища в няколко изследвани селски общини в област Монтана, се социализират успешно и дали достигат очакваните по-високи резултати в образованието си.
  Студия
 оптимизация, социализация, средищни училища, ромски деца и ученици, резултати
 Издадено
  23533
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/