Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции)


Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново


 Предлаганият учебен материал е предназначен за студентите от всички специалности, които изучават работата с текстообработващи системи. След всяка отделна тема от лекционния курс са предложени подходящи практически задачи за упражнение.
  Учебник / Учебно помагало
 текстообработка, Word


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2353
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/