Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието. София: С.Е.Г.А., 2009, 189 с., ISBN 978-954-9630-44-2, COBISS.BG-ID: 1290260708


Нунев, Йосиф (2009) Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието. София: С.Е.Г.А., 2009, 189 с., ISBN 978-954-9630-44-2, COBISS.BG-ID: 1290260708 София


 Настоящата разработка може да се разглежда като неразделна част от изследванията върху мениджмънта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и културнорелигиозните общности като аспект на интеркултурното образование, в който се включват следните компоненти: проблемът за интеграцията като социален и образователен феномен; образователна политика за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и културнорелигиозните общности; формиране на знания и умения у учителите и класните ръководители за мениджмънт на мултикултурните групи/класове; формиране на интеркултурна компетентност на управленски¬те екипи (директори и помощник-директори); формиране на интеркултурна компетентност на експерти и ръководители на административни звена в образованието; взаимодействие с етнокултурните общности, родители, НПО, община, регион, област, държава; формиране на умения за разработване и управление на проек¬ти в контекста на образователната интеграция; разработване на подходяща методика на интеркултурно образование в урочна/извънурочна/извънкласна/извънучилищна дейност; формиране на подходяща мултикултурна среда и др.
  Монография
 мениджмънт, етнокултурно разнообразие, интеграция, уязвими малцинства
 Издадено
  23527
 Йосиф Нунев

9. Здравкова, Б. Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи. – Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, В. Търново, 20-21 ноември 2015 г. В. Търново: Ай анд Би, 2016, с. 30, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID: 1288420836

10. Марчева, П., Т. Лилова, А. Петрова. Интерактивни методи и развитие на критическото мислене у учениците в условията на мултикултурна среда. В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. Доклади от Трета национална научно-практическа конференция (1–2 юли 2015 г.) и Четвърта национална научно-практическа конференция (4–5 юли 2016 г.). В. Търново. Съставители: Теодора Крумова, Йонка Данова, Нели Николова. В. Търново: Астарта, с. 41, ISBN 978-954-350-271-4

8. Тоцева, Я. Управление на комуникациите в образованието. Велико Търново: Фабер, с. 191, ISBN 978-619-00-0315-1, COBISS.BG-ID: 1273831396

6. Жиговечка, Ц., Д. Янкова. Личностно развитие на учениците от ромски произход и намаляване на отпадането им от училище чрез неизползвани възможности за общуване и социализация. - В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. София: Арс Магна, 2014, с. 191, ISBN 978-954-92632-7-5

7. Стоянова, Д. и М. Кислева. Актуално състояние и перспективи пред ромската интеграция. - Геополитика, 2014, бр. 4, , Online ISSN 1312-4579. https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/132-2014/broi-4-2014/2096-aktualno-sastoyanie-i-perspektivi-pred-romskata-integratsiya-v-balgariya (последно посещение на 02.05.2019 г.)

5. Totseva, Y., V. Bojkov. Comparative analysis of the educational policies regarding the national and the ethnical minorities in Bulgaria and Serbia. - In: Reengineering and enterprenourship under the contemporary conditions of enterprise business, Nis, 2012, pp. 143-159 (152). ISBN: 978-86-6125-065-1

1. Totseva, Y. INTERCULTURAL EDUCATION AND EDUCATIONAL INTEGRATION IN BULGARIA – PAST AND PRESENT. INTERCULTURAL EDUCATION PROCEEDEINGS OF THE 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Editors: Anđelka Peko Marija Sablić Ranka Jindra. Osijek, Zagreb: MIT d.o.o. Osijek, 2010, pp. 38, ISBN 978-953-6965-21-2.

2. Totseva, Y. INTERCULTURAL EDUCATION AND EDUCATIONAL INTEGRATION IN BULGARIA – PAST AND PRESENT. INTERCULTURAL EDUCATION PROCEEDEINGS OF THE 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Editors: Anđelka Peko Marija Sablić Ranka Jindra. Osijek, Zagreb: MIT d.o.o. Osijek, 2010, pp. 39, ISBN 978-953-6965-21-2.

3. Totseva, Y. INTERCULTURAL EDUCATION AND EDUCATIONAL INTEGRATION IN BULGARIA – PAST AND PRESENT. INTERCULTURAL EDUCATION PROCEEDEINGS OF THE 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Editors: Anđelka Peko Marija Sablić Ranka Jindra. Osijek, Zagreb: MIT d.o.o. Osijek, 2010, pp. 32, ISBN 978-953-6965-21-2.

4. Тоцева, Я. Учениците с небългарска етническа идентичност и началното училище. - В: Език, култура, идентичност, Шумен: Фабер, том II, 2010, с. 246, ISBN 978- 954- 400- 282-4, COBISS.BG-ID - 1232800996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/