Първопроходецът в ромската общност (социално-педагогически и демографски аспекти). София: С.Е.Г.А., 88 с. (нестандартни: 45/75), ISBN 978-954-9630-41-1


Нунев, Йосиф (2008) Първопроходецът в ромската общност (социално-педагогически и демографски аспекти). София: С.Е.Г.А., 88 с. (нестандартни: 45/75), ISBN 978-954-9630-41-1 София


 Изследването е посветено на ромите първопроходци в своята общност и то дава ново направление в проучванията, насочени към тази малцинствена група, която е част от разноликото ромско общесдтво. Авторът прави опит да се погледнат процесите "отвътре", да се потърсят отношенията и мястото на новия индивид от зараждащата се ромска интелигенция. Важно е да се отбележи, че изследването се прави не от външен за общността специалист, а от един от тях - от ромите първопроходци, който е изпитал на собствения си гръб отношението на "свои и чужди". Навярна именно затова авторът е осъзнал необходимостта към проучване на онези роми, които са призвани да катализират процеса на развитие на общността. Именно тук се корени и практическата стойност на изследването - да се търсят онези пътища, чрез които първопроходците най-ефективно ще се реализират и ще помогнат за развитието на ромите в страната. Книгата е предназначена както за изследователите на този проблем, така и за тези, които могат да променят политиките по отношение на ромите и за онези представители на общността, влияещи нейното мнение.
  Монография
 първопроходец, самопознание, роми, концептуален модел
 Издадено
  23526
 Йосиф Нунев

19. Захова, С. Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование. София: УНИЦЕФ, 2016 г., с. 73, ISBN 978-954-92855-5-0.

18. Хюсеинов, Б. Решаване на ромските социално-икономически проблеми в България и в страните от ЕС. Във: Възходът на национализмите. Ромската интеграция. София: Авангард Прима, съставител: Максим Мизов, с. 190, ISBN 978-619-160-322-0

17. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012, с. 299-300. ISBN 978-954-326-170-3.

15. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, Т. Неделчева, С. Христова, К. Петкова, Н. Милева. Успелите роми. София: Изток-Запад. 2011, с. 15, ISBN 978-954-321-926-1.

16. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, Т. Неделчева, С. Христова, К. Петкова, Н. Милева. Успелите роми. София: Изток-Запад. 2011, с. 18, ISBN 978-954-321-926-1.

13. Бъчева, С. Ранната раждаемост при малолетните и непълнолетните майки-ромки. В сб. „Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, Том 103, с. 67, ISSN 0861 – 8291.

14. Йорданова, М. Василица в Пазарджик. - В: Храната сакрална и профанна. Велико Търново: Фабер. 2010, Том I, с. 112. ISBN: 978-954-400-292-3. https://www.etar.org/izdania/img/hranata-sakralna.pdf

12. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, К. Петкова, Н. Милева. Отпадащите роми. София: Институт „Отворено общество“, 2009, с. 15, ISBN 978-954-9828-66-5.

1. Бибова-Петкова, Е., М. Сотирова. Семейството в подкрепа на професионалните усилия на учителите. - В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромски деца”. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008, с. 88, ISBN – 978-954-680-597-3.

2. Близнаков, И. Цивилизация и интеграция. - В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромски деца”. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008, с. 287, ISBN – 978-954-680-597-3

3. Близнаков, И. Цивилизация и интеграция. - В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромски деца”. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008, с. 289, ISBN – 978-954-680-597-3

4. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008 с. 32, ISBN 978-954-487-077-5

5. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 280, ISBN 978-954-487-077-5

6. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 32-33, ISBN 978-954-487-077-5

7. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 33, ISBN 978-954-487-077-5

8. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 53, ISBN 978-954-487-077-5

9. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 80, ISBN 978-954-487-077-5

10. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ. Ст. Загора: Литера Принт АД, 2008, с. 80, ISBN 978-954-487-077-5

11. Тилкиджиев, Н. Методологически подход към ромите и другите етноси: Политика на етноса или политика за еманципация на индивида? - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 8. Print ISSN 0324-1572.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/