Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи. - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия


Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи. - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия София: Star Way, 2011. ISBN 978-954-8685-17-7


 Монографията е второ преработено и съществено допълнено издание на монографията на Лъчезар Г. Георгиев, издадена lвъв В. Търново през 2007 г. от Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". :Монографията е изследване за българската книга и книгоиздаване от Възраждането до средата на 40-те години на ХХ век. - 1. изд ISBN 978-954-524--579-4.
  Монография
 мениджмънт,Книга,книгооиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автори, издатели, поредици, печатници..
 Издадено
  23522
 Лъчезар Георгиев

1. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване. – В. Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 364 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/