Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията.


Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново


 The main question of every society is the question of management. Upon the schools and methods of management that have been fulfilled their historical mission get formed integrative visions of new management theories adequate to the intensive development of society. They accent on the ideology of management.
  Доклад
 теория и практика на управлението, школи


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2352
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/