Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0


Гевренова, Нина (2007) Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0 С: Сиби, 2007, с. 280, ISBN 9789547304550


 
  Монография
 
 Издадено
  23518
 Нина Гевренова

5. цитирана от Филипова. Т. Дисциплинарно уволнение. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015 г, 14. ISBN 978-619-202-045-3 (хабилитационен труд)

4. цитирана от Великова-Стоянова. А. Същност и условия на работата от разстояние. - В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. Д. Ю. Н. Васил Мърчков. С. ИК „Труд и право“, 2014, с. 347. ISBN 978-954-608-221-3

3. цитирана от Александров. А. Наблюдението на работното място като способ за упражняване на работодателски контрол. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том VI, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2013 г, 79. ISBN 978-954-07-3525-2

2. цитирана от Великова. А. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том IV, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010 г, 166; ISBN 978-954-07-3047-9

1. цитирана от Недкова. А. Специална закрила на работещите бременни, родилки и кърмачки в българското трудово право в контекста на Директива 92/85/ЕИО. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том III, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2009 г, 138; ISBN 978-954-07-2736-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/