Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0


Гевренова, Нина (2007) Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0 С: Сиби, 2007, с. 280, ISBN 9789547304550


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  23518
 Нина Гевренова

5. цитирана от Филипова. Т. Дисциплинарно уволнение. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015 г, 14. ISBN 978-619-202-045-3 (хабилитационен труд)

4. цитирана от Великова-Стоянова. А. Същност и условия на работата от разстояние. - В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. Д. Ю. Н. Васил Мърчков. С. ИК „Труд и право“, 2014, с. 347. ISBN 978-954-608-221-3

3. цитирана от Александров. А. Наблюдението на работното място като способ за упражняване на работодателски контрол. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том VI, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2013 г, 79. ISBN 978-954-07-3525-2

2. цитирана от Великова. А. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том IV, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010 г, 166; ISBN 978-954-07-3047-9

1. цитирана от Недкова. А. Специална закрила на работещите бременни, родилки и кърмачки в българското трудово право в контекста на Директива 92/85/ЕИО. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том III, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2009 г, 138; ISBN 978-954-07-2736-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/