Влияние на Еврото върху световната икономика


Наама, Карим (2007) Влияние на Еврото върху световната икономика Сп. "Народностопански архив", Год. LXX, кн.1 - 2007, Свищов, стр. 7-15. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1172977636).


 
  Статия
 
 Издадено
  23514
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/