Инвестиции и инвестиционна политика


Наама, Карим (2002) Инвестиции и инвестиционна политика УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2002, стр. 103. ISBN 954-524-337-6 (Cobiss. BG-ID 1039086820).


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23513
 Карим Наама

3. Бянов, Ив. Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика, В: Международна икономика, В. Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2019, стр. 172. ISBN 978-619-208-175-1

2. КРУМОВА, Диана Тонева. Бизнескомбинации и други инвестиционни решения: Счетоводни аспекти. Свищов, 2014.

1. КРУМОВ, Крум Петков. Методически проблеми на контрола върху инвестициите. Свищов, стр. 6, 2006.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/