Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война


Наама, Карим (2005) Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война Сп. "Народностопански архив", год. LVIII,кн.4 - 2005 г., Свищов, стр. 38-44. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1169697252).


 
  Статия
 
 Издадено
  23511
 Карим Наама

1. Ненова, В. Тероризмът в условията на глобализацията, Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN: 978-619-00-1072-2, забелязан цитат на 10 стр.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/