Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество.


Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново


 Разглежда възможностите за прилагане на субектно-ориентирани модели при решаване на управленски ситуации и подпомагане на управленските дейности в съвременното информатизиращо се общество.
  Доклад
 субектно-ориентирани модели


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2351
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/