Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет


Наама, Карим (2011) Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет Сп. "Народностопански Архив", год. LXIV, кн. 2-2011, Свищов, стр. 61-76. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss.BG-ID 1237902820).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23508
 Карим Наама

1. Бянов. Ив. Развитието на селското стопанство в ЕС и влиянието на общата селскостопанската политика, Изд. Ай анд Би“, Велико Търново 2019. ISBN 978-619-7281-56-9

2. Мирчева. Г. Баланс между природо-ефективно и модерно-традиционно стопанство (по примера на смесено животновъдно-растениевъдно стопанство в с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен). Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади. ISBN 978-954-23-1762-3, стр.437-443. (Цитирането е на стр. 439)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/