Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет


Наама, Карим (2011) Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет Сп. "Народностопански Архив", год. LXIV, кн. 2-2011, Свищов, стр. 61-76. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss.BG-ID 1237902820).


 
  Статия
 
 Издадено
  23508
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/