Икономика на близкоизточните пазари


Наама, Карим (2002) Икономика на близкоизточните пазари АИ "Д. А. Ценов" - Свищов, 2002, стр. 139. ISBN 954-23-0074-3 (Cobiss. BG-ID 1038962148).


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23506
 Карим Наама

3. Матеев, И. Развити и развиващи се страни в световната икономика, В: Международна икономика, В. Търново, УИ " Св. Св. Кирил и Методий", 2019, с. 190. ISBN 978-619-208-175-1

2. Ал-масри Салем, „ Петродоларите в икономиката и политиката” – Фабер -, В. Търново, 2008, стр. 243. ISBN 978-954-775-841-4

1. 1. Сп. „Икономическа мисъл”, книжка 2, 2005 г. Наама, К., Икономиката на близкоизточните пазари, Свищов, 2002, с.26-31. Arab Republic of Egypt Central Agency for Public Mobilization and Statistics

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/