Инвестиции и фирмени иновации


Наама, Карим (2008) Инвестиции и фирмени иновации Издателство "FABER", Велико Търново, 2008, стр. 172. ISBN-978-954-775-848-3 (Cobiss. BG-ID 1045857252).


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23504
 Карим Наама

1. Диков. М. ИНОВАЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО И ПРИОБЩАВАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади, стр. 97-104. ISBN 978-954-23-1762-3. (Цитирането е на стр.100)

2. Емилова. И. ЗА СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ, стр. 486-490. Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади. ISBN 978-954-23-1762-3. (Цитирането е на стр.487)

3. Радуканов С. ДИНАМИКА НА ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2017 г. Списание за наука „Ново знание“, с. 8. ISSN 2367-4598 (Online) Академично издателство „Талант“ Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/