Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор)


Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1 (Cobiss. BG-ID 1243614948).


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23502
 Карим Наама

1. Ал-масри Салем, „ Петродоларите в икономиката и политиката” – Фабер - В. Търново, 2008, стр. 243. ISBN 978-954-775-841-4. Cobiss. BG-ID 1243614948

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/