Ромите и процесът на десегрегация в образованието. София: Куна, 2006. – 189 с., ISBN 954-91621-2-5; ISBN 978-954-91621-2-7; COBISS.BG-ID 1290298340


Нунев, Йосиф (2006) Ромите и процесът на десегрегация в образованието. София: Куна, 2006. – 189 с., ISBN 954-91621-2-5; ISBN 978-954-91621-2-7; COBISS.BG-ID 1290298340 София


 Основната цел на монографията е да се представят знания за ромите и ромското образование, които да заострят вниманието и да засилят чувствителността на цялото българско общесдтво към една заложена в близкото минало мина в българското образование и последствията, до които тя може да доведе страната ни, ако не се вземат бързи и адекватни мерки за обезвреждането ѝ. Мината се нарича "сегрегация в образованието на ромските деца и ученици в обособените ромски квартали", а нейните опасни плодове са налице и, щем-нещем, вече "вкусваме" от тях. Представени са няколко типови модели за десегрегация на различните видове ситуация на сегрегация на ромското образование.
  Монография
 сегрегация, десегрегация, ромско образование, модели за десегрегация
 Издадено
  23501
 Йосиф Нунев

24. Ivanova, A. Вilingualism and education policy. sociobrains. - In: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. February 2018. Issue 42, pp. 318, ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Others/1_%20Angelina%20Ivanova.pdf (последно влизане на 30.04.2019)

23. Mancheva, S. Children and Socialization: Crossing Social and Cultural Boundaries. - In: The New Diversity of Family Life in Europe (Mobile Ethnic Groups and Flexible Boundaries). Editors: Citlak B., Kurtenbach S., Lueneburg M., Zlatkova M. (eds). Новото разнообразие на семейния живот в Европа. Wiesbaden: Springer VS, 2017, с. 163-179, Print ISBN 978-3-658-17856-7

21. Захова, С. Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование. София: УНИЦЕФ , 2016, с. 81, ISBN 978-954-92855-5-0.

22. Колев, Д. Новият образователен закон и перспективите пред образователната интеграция. В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. Доклади от Трета национална научно-практическа конференция (1–2 юли 2015 г.) и Четвърта национална научно-практическа конференция (4–5 юли 2016 г.). В. Търново. Съставители: Теодора Крумова, Йонка Данова, Нели Николова. В. Търново: Астарта, с. 100, ISBN 978-954-350-271-4

20. Коева, С. Училището - медиатор за приобщаване на учениците от ромския етнос. В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. София: Арс Магна, 2014, с. 171, ISBN 978-954-92632-7-5

19. Ганчев, П. Ромският въпрос /ЕС – България/: Ситуацията днес, политики, проблеми, решения. - ЕurAsia. Geopolitikal Centre Eurasia. София, 2013, http://profpetkoganchev.blogspot.bg/2014/02/blog-post_6443.html

17. Buono-Ialamov, Lise. Apprentissage des langues étrangères par les enfants roms des Balkans : le cas de la Bulgarie. Étude des représentations sociales des langues familiales et des langues étrangères enseignées à l’école chez les Roms. Linguistique. 2012. Grenoble: Universite Stendhal – Grenoble 3, Annee universitaire 2011- 2012, с. 6. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00734848/document

18. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012, с. 299-300. ISBN 978-954-326-170-3.

16. Крумова,Т., Д. Колев, Г. Даскалова-Цветкова. - В: Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи, 2011, с. 50, COBISS.BG-ID - 1238836452, http://amalipe.com/files/publications/sbornik_materiali.pdf (последно посещение на 02.05.2019 г.)

14. Грекова, М. Децата от ромски произход в задължителното средно образование: интегрирани и сегрегирани училища. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет. Книга Социология: IТ. 102.I. София: УИ „Св.Климент Охридски”, 2010, с. 175-186. ISSN 0205-19-07; COBISS.BG-ID 1289881572. Цит. с. 185

15. Сотирова, М. Интеркултурност и идентичностни трансформации – образователни проекции. – Педагогика, 2010, 20 (6). Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID – 1119662308. Цит. с. 18

11. Джендова, Р. Музикалното възпитание в мултикултурна среда. - В: Технологични аспекти на интеркултурното образование.Сборник с научни доклади. Научна колегия: К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, М. Колева, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 170. ISBN: 978-954-680-654-3, COBISS.BG-ID - 1232992484.

12. Димитров, С. Социо-културни предизвикателства пред вписването на децата и младежите от ромската общност в системата на масовите училища в България. В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Сборник с научни доклади. Научна колегия: К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, М. Колева, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, с. 268, ISBN 978-954-680-654-3, COBISS.BG-ID - 1232992484

13. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, К. Петкова, Н. Милева. Отпадащите роми. София: Институт „Отворено общество“, 2009. ISBN 978-954-9828-66-5; COBISS.BG-ID 1230087396. Цит. с. 15

4. Бояджиева, Н. Съвременни измерения на педагогическите принципи в интеркултурното образование и възпитание. - В: Образователна и културна интеграция на ромските деца. Сборник с научни доклади. Съставители: К. Костов, Р. Мадгерова, А. Манова, Й. Нунев, М. Сотирова. УИ „Неофит Рилски”: Благоевград, 2008, с. 30, ISBN – 978-954-680-584-3, COBISS.BG-ID - 1230228708.

5. Грекова, М. Интеграция на ромите в българското общество: дела и документи (1999-2007). – Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой). Print ISSN 0324-1572. , COBISS.BG-ID – 1119675876. Цит. с. 104.

6. Иванов, М. За политиката на социално включване на ромите. Сп. „Социологически проблеми”, 2008, ХХХХ (Специален брой), Print ISSN 0324-1572, COBISS.BG-ID – 1119675876. Цит с. 74.

7. Коен, Е., Кр. Кънев, Л. Батембергска, С. Тачева. По пътя към зрелостта: оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организация. София: БХК, 2008. ISBN 954-9738-27-8; COBISS.BG-ID 1275784676 Цит. с. 155

8. Макариев, П. Мултикултурализмът между толерантността и признанието. София: Изток-Запад, 2008. ISBN: 978-954-321-437-2; COBISS.BG-ID 1230576868. Цит. с. 106

9. Сотирова, М. Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултикултурна среда. – В: Образователна и културна интеграция на ромски деца. Учебно-методическо пособие. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008. ISBN 978-954-680-597-3; COBISS.BG-ID 1230228964 Цит. с. 11

10. Тилкиджиев, Н. Методологическият подход към ромите и другите етноси: Политика за етноса или политика за еманципация на индивида? – Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой). Print ISSN 0324-1572. , COBISS.BG-ID – 1119675876. Цит. с. 8.

1. Advancing Education of Roma in Bulgaria Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions. Budapest: Roma Education Fund, 2007, pр. 61, ISBN: 978-963-87398-3-4. https://www.romaeducationfund.org/sites/default/files/publications/bulgaria_report.pdf

2. Jetchev, G. Politiques d’integration des minorites en bulgarie (etat des lieux). Appropriation du français et pedagogie convergente dans l’ocean Indien. Paris: Contemporary Publishing International . Université de Maurice les 29 et 30 janvier 2007, pр. 80, Print ISBN: 978-2-914610-54-4.

3. Равен достъп на ромите до качествено образование. Доклад на Програма "Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския Съюз" на Инст. "Отворено общество". Budapest : Инст. "Отворено общество", 2007. ISBN 978-1-891385-65-0; COBISS.BG-ID 1116217316 Цит. с. 134 https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/bulgarian1_20070329.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/